BMCN Familiedag 2018

Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz

Meer informatie

Disclaimer

Bullmastiff Club Nederland, hierna afgekort als BMCN, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de pagina's op www.bmcn.org, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

BMCN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van www.bmcn.org zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BMCN.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bmcn.org of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pagina's van www.bmcn.org te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.bmcn.org verkregen is. BMCN garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van www.bmcn.org verkregen informatie. De informatie op de pagina's van www.bmcn.org wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op deze website, www.bmcn.org zijn hyperlinks te vinden die naar andere websites verwijzen. Voor al deze hyperlinks geldt: BMCN verklaart uitdrukkelijk, dat er op geen enkele manier invloed op de inhoud en vormgeving van deze websites van derden kan worden uitgeoefend. Daarom wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van enige verantwoordelijkheid in dezes. Deze verklaring geldt voor alle op deze website aangebrachte links, voor de inhoud van alle webpagina’s van deze site, alle banners en overige verwijzingen.

Copyright

BMCN behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als beeldmateriaal. Een bezoeker/-ster van de pagina's van www.bmcn.org mag geen informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.bmcn.org of andere in de pagina's van www.bmcn.org opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BMCN.

Privacy Beleid

BMCN vindt het uiterst belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. BMCN conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie. Indien U op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van welke actie dan ook, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. BMCN zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

BMCN maakt in haar website gebruik van cookies. Op deze manier kan ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

 

Ga naar boven